ارگانایزر

طرح کهربا

کاغذ ۷۰ گرم

کاغذ کرم رنگ

دارای جعبه