سررسید اروپایی

کاغذ ۷۰ گرم

رنگ کاغذ کرم رنگ

صفحات روز شمار

چاپ دو رنگ

جلد چرم و ترمو

صحافی ته دوخت