سررسید اروپایی چرمی

طرح باربِری

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار

کش دار