سررسید اروپایی چرمی

طرح الیزه

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار