سررسید اروپایی ترمو دو تیکه

طرح آرشام

کاغذ ۷۰ گرم

پلاک دار

رنگ کاغذ سفید

پنجشنبه جمعه با هم