سررسید اروپایی ترمو

دکمه دار

کاغذ ۷۰ گرم

رنگ کاغذ سفید

پنجشنبه جمعه با هم