سررسید اروپایی ترمو زبانه دار

طرح پوست ماری

کاغذ ۷۰ گرم

رنگ کاغذ سفید

پلاک دار

پنجشنبه جمعه با هم