سررسید اروپایی دستیار

طرح کتان

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار