سررسید اروپایی کلاسوری مدیران

کاغذ ۷۰ گرم

رنگ کاغذ کرم

مدل دستیار