سررسید وزیری زبانه دار

جیب دار

کاغذ ۷۰ گرم

پنجشنبه و جمعه با هم