سررسید وزیری طرح کیفی

کاغذ ۷۰ گرم

پلاک دار

پنجشنبه و جمعه با هم